Privacyverklaring Dokter Shelly

 

Wij respecteren uw privacy!

Wij stellen uw interesse in onze dienstverlening en uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers op de website. Daarom dragen wij er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?

U deelt persoonsgegevens met ons als u cliënt bij ons bent of wanneer u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving. Persoonsgegevens zijn dus gegevens over u in de breedste zin van het woord.

Er zijn situaties waarbij wij informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw afspraak te verwerken. Desgewenst informeren wij u over onze behandelingen en exclusieve aanbiedingen via onze e-mail service.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Zodra u bij Dokter Shelly komt noteren wij uw naam, adres en telefoonnummer. Tevens zijn wij wettelijk verplicht om uw BSN nummer te noteren en uw identiteit te controleren aan de hand van uw legitimatiebewijs. Als u onder behandeling bent bij Dokter Shelly dan zijn wij ook wettelijk verplicht om een medisch dossier bij te houden waarin we relevante gegevens noteren in verband met uw behandeling.

Om u te voorzien van een adequaat en correct cliëntendossier zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens te verwerken denkende aan de NAW gegevens, financiële administratie en overige relevante zaken.

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:
 • Contact met u opnemen
 • Uw behandelgeschiedenis en eventueel medische gegevens bijhouden en indien nodig aanvullen
 • Uw aanvraag voor -of wijziging van een behandeling of gegevens verwerken
 • Uw betaalopdrachten verwerken
 • Uw producten beheren
Wat bedoelen we met verwerken?

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat een organisatie kan doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We hebben gegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons. Dus ook via de telefoon of een ander telecommunicatiemiddel.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder kunt u zien welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en andere persoonlijke gegevens
 • Uw (medische) rapportage met betrekking tot behandelingen
 • Uw betaalgeschiedenis
 • Eventuele andere persoonlijke notaties
 • Een Informed Consent en indien nodig foto’s van het te behandelen gebied
 • Uw contactgeschiedenis

Informatie over contact met Dokter Shelly, zodat we kunnen zien waar we het eerder met u over hebben gehad. Zo kunnen we tevens uw vraag of klacht teruglezen en u beter van dienst zijn.

 • Waarover ging het contact (product, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie);
 • Wanneer heeft het contact plaatsgevonden;
 • Hoe (per post, onze website, e-mail, telefoon);
 • Een eventuele opname van een (telefoon)gesprek, chat of gespreksverslag.
 • Gevoelige persoonsgegevens

We gebruiken indien nodig gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, seksuele geaardheid of etnische afkomst in het belang van de behandeling.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We zullen u te allen tijde laten weten waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Dokter Shelly stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

 • Aan derden die worden ingeschakeld voor uw behandeling, zoals ons personeel;
 • Als Dokter Shelly hier wettelijk toe verplicht wordt;
 • Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van onze dienstverlening of om de rechten van Dokter Shelly zelf te beschermen.
Welke gegevens worden verzameld op onze website?
 • Uw IP-adres: het adres van uw computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren. Meestal kan er worden achterhaald wie er achter een IP-adres zit. Maar dat mag alleen na toestemming van de rechter.
 • Gegevens over uw bezoek aan onze site: wanneer u welke webpagina’s heeft bezocht;
 • Het apparaat waarmee u onze site of apps bezoekt.
 • Cookies
 • Uw cookie instellingen
 • Uw mobiele advertising ID: telefoons met IOS en Android maken gebruik van een advertising ID. Ook wel bekend als IDFA (IOS) en AdID (Android). Met dit ID bepaalt u zelf of u persoonlijke advertenties in apps wilt ontvangen.
Waarvoor verzamelen wij deze gegevens op onze website?
 • IP-adressen van bezoekers van onze sites houden wij bij om fraude tegen te gaan.
 • Wij plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer. Dat zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die u bezoekt en kunnen uw voorkeuren onthouden, zoals de taal of uw gebruikersnaam.
 • Dankzij cookies weten we welke pagina’s u hebt bekeken op onze website en in welke producten of diensten u waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen u dan informatie laten zien die daar bij past.
 • We zien ook met welk toestel u onze website gebruikt: met een mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem of browserversie u gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat u de inhoud ziet op de manier die bij uw toestel past.
 • Als we cookies hebben geplaatst, zien we of u een e-mail van ons hebt geopend. Ook kan het zo zijn dat u advertenties van ons te zien krijgt op websites van andere bedrijven.
 • Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Pas dan uw cookie-instellingen aan naar niveau 1 (basis).
Met wie delen wij persoonsgegevens?

In principe delen wij uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. De rechter kan ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie.

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan. Hieronder ziet u met wie we persoonsgegevens kunnen delen:

Dienstverleners die voor Dokter Shelly werken

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld:

 • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties;
 • Ze organiseren evenementen, versturen e-mails en post, maken video’s en brochures;
 • Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes;
 • Ze beheren onze agenda- en medische dossier systeem
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op apps, websites en social media.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dokter Shelly en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doktershelly.nl.

Onze nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) behandelingen, producten, acties en aanbiedingen van de kliniek. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door ons een e-mail te sturen, onder vermelding van ‘afmelden nieuwsbrief’, naar info@doktershelly.nl.

Vragen over privacy?
Gebruik maken van ‘recht van inzage’

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een brief sturen naar Dokter Shelly. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Gebruik maken van uw “Recht op correctie”

U kunt uw gegevens aan laten passen als ze niet juist zijn. Dat wordt het ‘Recht op correctie’ genoemd.

Gebruik maken van uw Recht van verzet of Recht van bezwaar?”

Wilt u gebruik maken van uw ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’ en alle persoonlijke aanbiedingen stoppen?  Stuur ons een e-mail naar info@doktershelly.nl.

Andere vragen over privacy

Heeft u na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@doktershelly.nl.

 

Disclaimer

Algemeen

Gebruik van de site van Dokter Shelly en de daarmee verbonden sites van Dokter Shelly en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschap (hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ‘de vennootschap’ te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Dokter Shelly met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dokter Shelly verstrekt met deze website informatie over diensten die door de organisatie worden aangeboden.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.

Hoewel Dokter Shelly uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Dokter Shelly geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Dokter Shelly stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Dokter Shelly zal dan proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Dokter Shelly de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Contactgegevens:

Grasland 44
9205 EB Drachten

T 06 13 27 28 11

info@doktershelly.nl

Dokter Shelly op social media:

Betalingsmogelijkheden

Openingstijden:

Maandag   : 9:30 – 13:00
Dinsdag     : 9:30 – 13:00
Woensdag : 9:30 – 13:00
Donderdag: 9:30 – 13:00
Vrijdag       : 9:30 – 13:00

Liever ‘s avonds? Stuur een bericht naar
 info@doktershelly.nl

Drachten, Overijssel, Groningen, Friesland, Drenthe, botox, fillers, injectables